>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

logo
โฮมิโอพาธี กับการเลี้ยงสัตว์

โฮมีโอพาธี ( Homeopathy )

Homeopathy  เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในยุโรบ ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ.1755  ปัจจุบันจัดเป็นทางเลือกทางหนึ่ง ของการรักษาโรคทั้งในทวีปยุโรป (เช่น ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน) และทวีปอเมริกา สำหรับ  ประเทศสหรัฐอเมริกามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฮมีโอพาธี มากกว่า 8,000 ล้านบาทต่อปี (Health Supplement Retailer. 1998; July : 59-62. )

homeopathy มาจาก homeo = similar และ pathy = suffering  แพทย์ชาวเยอรมัน Samual Hahnemann เป็นผู้ค้นพบ โดยได้ทำการทดลองกับเปลือกต้นซิงโคนา โดยฮานิมานน์ได้กินเปลือกต้นซิงโคนาวันละชิ้นทุกวันและเมื่อเวลาผ่านไปเขามีอาการเช่นเดียวกับโรคมาลาเรีย ดังนั้นฮาร์นิมานน์พบว่าถ้าเปลือกต้นซิงโคนาก่อให้เกิดอาการเช่นเดียวกับโรคมาเลเรียในคนปกติ เปลือกต้นซิงโคนาก็ต้องสามารถใช้บำบัดโรคมาเลเรียในคนป่วยได้  เขาได้สร้างวลีที่ว่า “ Similar may be healed by similar”  นั่นคือสารใด ๆ ก็ตามซึ่งอาจเป็นพวกพืชสมุนไพร สารเคมีอินทรีย์ หรืออนินทรีย์  เกลือแร่ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ฯลฯ  ที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการของโรคในคนปกติก็สามารถใช้รักษาอาการเดียวกันในผู้ป่วย

 

การรักษาแบบ homeopathy จะไม่กำจัดเชื้อที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรค   แต่จะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายผู้ป่วยให้ต่อสู้กับโรคนั้น ๆ  ฮานิมานน์สันนิษฐานว่าแต่ละอวัยวะจะมีระบบวงจรชีวิตภายในของมันเอง เขาให้ชื่อวงจรชีวิตนี้ว่า “Dynamis” (ตามรูปด้านล่าง) อวัยวะจะสร้างภาวะที่สมดุลโดยการปกป้องจากระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งภาวะสมดุลนี้ควรจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ แต่ทุก ๆ คน สัตว์และพืชจะมีความรูสึกที่ไวต่อบางสิ่งบางอย่างและนิสัยเป็นเฉพาะของตัวเองและยังสามารถสืบทอดต่อไปได้ ภาวะสมดุลจะถูกรบกวนจากอิทธิพลทั้งภายในและภายนอกได้ ดังนั้นมันต้องได้รับการช่วยเหลือในการต่อสู้กับสิ่งที่รบกวนมัน

นอกจากนี้ฮาร์นิมานน์ ได้ค้นพบวิธีการในการเจือจางสมุนไพรหรือสารตั้งต้นต่าง ๆ โดยพบว่า ยิ่งลดขนาดยาให้มีปริมาณน้อยลงโดยเจือจางด้วยน้ำและแอลกอฮอล์ ยิ่งเพิ่มความแรงและประสิทธิภาพของยานั้น แม้ไม่มีโมเลกุลหรืออะตอมของสารนั้นหลงเหลืออยู่ก็ตาม ซึ่งต่างจากยารักษาทางเคมีทั่ว ๆ ไปและอาหารเสริม (dietary supplements) ที่คิดเป็นน้ำหนัก   แต่ความแรงของยาโฮมีโอพาธี จะน้อยหรือมาก ใช้การบ่งบอกโดยใช้อักษรโรมัน เช่น C (centesimal) หมายถึงเจือจางสาร 1 ใน 99 ส่วน หรือ D (decimal) หมายถึงเจือจางสาร 1 ใน 9 ส่วน กล่าวว่าในการเจือจาง C12/D23 (C12 หมายถึงเจือจางสารตั้งต้น 1 ส่วนในน้ำหรือแอลกอฮอล์ 99 ส่วนและทำซ้ำตามเดิมอีก 12 ครั้ง ส่วน D23 หมายถึงเจือจางสารตั้งต้น 1 ส่วนในน้ำหรือแอลกอฮอล์ 9 ส่วน และ ทำซ้ำตามเดิมอีก 23 ครั้ง ) จะไม่เหลือโมเลกุลหรืออะตอมของสารตั้งต้นในสารละลายอยู่เลย แต่ยังมีประสิทธิภาพในการรักษา ถ้าไม่มีรูปโมเลกุล คุณสมบัติในการรักษาหรือข้อมูลของสมุนไพรหรือสารตั้งต้นนั้น ๆ จะคงอยู่ได้อย่างไร ดังนั้นมันควรต้องอยู่ในรูปแบบหนึ่งของพลังงานซึ่งปลดปล่อยคุณสมบัติในการรักษาหรือข้อมูลของคุณสมบัติของสารนั้น ๆ ออกมาได้

อย่างที่เรารู้ อัลเบิร์ตไอสไตน์ได้เสนอสูตรสัมพันธภาพ : E =mc2 ซึ่งสามารถใช้อธิบายได้ถึงกลไกสำคัญขั้นต้นของโฮมีโอพาธี

โดยเขาพบว่ามวลและพลังงานมีการเปลี่ยนรูปกันได้ และพลังงานนั้นไม่สามารถถูกใช้ให้หมดไป ดังนั้นมันยังคงอยู่ที่นั่นและอาจแปรเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบอื่น ๆ ของพลังงานเช่นความถี่ และการสั่นสะเทือน

พลังงาน = ความถี่ = ความสั่นสะเทือน  ( Energy = Frequency = Oscillation )

 

นั่นหมายถึงว่าทุก ๆ อะตอม ทุก ๆ เซลล์ ทุก ๆ อวัยวะ รวมทั้งทุก ๆสสาร ยาทุก ๆ ตัว หรือ ยาโฮมีโอพาธีก็มีรูปแบบพลังงานหรือรูปแบบความสั่นสะเทือนของมันเอง

ดังนั้นเหตุที่ยาโฮมีโอพาธีสามารถที่จะใช้รักษาโรคได้แม้ไม่มีสารตั้งต้นหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่อะตอมเดียว ก็เป็นเพราะว่าในการเจือจางโดยการเขย่านั้นได้มีการส่งต่อข้อมูลคุณสมบัติหรือรูปแบบพลังงานหรือความสั่นสะเทือนของสารตั้งต้นนั้น ๆ ไปยังสารที่ทำละลาย (น้ำหรือแอลกอฮอล์)และสารละลายนั้นสามารถเก็บข้อมูลคุณสมบัติของสารตั้งต้นที่อยู่ในรูปแบบพลังงานหรือรูปแบบของความสั่นสะเทือนที่เป็นลักษณะเฉพาะของสารตั้งต้นนั้น ๆไว้ได้ และส่งต่อคุณสมบัติในการรักษาไปยังอวัยวะต่าง ๆ ต่อไปโดยการเข้าไปปรับดุลยภาพของอวัยวะนั้น ๆ ตามรูปข้างต้น

การใช้ผลิตภัณฑ์โฮมีโอพาธีในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการลดปัญหาเรื่องโรคบางประเภท ที่เกิดขึ้นในสัตว์เช่นโรคต่าง ๆในระบบทางเดินอาหาร ปัจจุบันเราพบว่าการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์นั้นบางครั้งก็ไม่ได้ผลเนื่องจากการดื้อยาที่มากขึ้นของเชื้อโรคต่าง ๆ ทำให้ต้องมีการเพิ่มปริมาณการใช้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผล ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและยังอาจมีผลตกค้างในเนื้อสัตว์ ,นมหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่น ๆ ทำให้มีผลต่อการจำหน่าย เช่นการส่งเนื้อไก่หรือกุ้งไปยังต่างประเทศ ที่มีการเข้มงวดเรื่องยาตกค้าง เช่นกลุ่มสหภาพยุโรป เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์โฮมีโอพาธีไม่ใช่ยาปฎิชีวนะหรือมีส่วนประกอบใด ๆ ของยาในด้านเคมี ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเรื่องยาตกค้างในสัตว์หรือการดื้อยา

ในต่างประเทศเช่น เยอรมัน,สวิสเซอร์แลนด์,ออสเตรีย,ไอร์แลนด์ และเกาหลีใต้ ได้มีการใช้ผลิตภัณฑ์โฮมีโอพาธีในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์มาประมาณ 10 ปีแล้ว และมีแนวโน้มที่จะใช้มากขึ้นเนื่องจากต้นทุนที่ต่ำ และไม่มีปัญหายาตกค้างรวมทั้งประโยชน์ที่สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม โดยพิสูจน์แล้วว่าจะเห็นผลได้ีดีมากในการป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร เช่นปัญหาท้องเสียในลูกสัตว์ ลดอาการเต้านมอักเสบในวัว ลดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์รวมทั้งแมลงวัน ลดอาการเป็นแผลของปลาและปริมาณเชื้อโรคในตับและลำไส้กุ้ง

อ่าน เรื่อง โฮมิโอพาธี เพิ่มเติมได้ ที่

http://www.balavi.com/content_th/article/Link.asp  เลือกอ่าน เรื่อง โฮมิโอพาธี ศาสตร์การบำบัดด้วยพิษ 1-3

http://www.dtam.moph.go.th/alternative/storylist.php?topicid=24&subtopicid=59&subtopicname=โฮมิโอพาธี

www.homeopathic.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeophaty.gif

 

 >> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank