>> ฟาร์มแจ้งปรับราคาลูกพันธุ์ปลานิล และปลาทับทิมแปลงเพศ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที 086-345-3838 <<

ปลานิลในประเทศไทย

Tilapia king bhumibol - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อปลานิลนี้ว่า ปลานิล และได้พระราชทานปลานิล ขนาดยาว 3-5 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว ให้แก่กรมประมงนำไปเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อปลานิลนี้ว่า "ปลานิล" และได้พระราชทานปลานิล ขนาดยาว 3-5 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว ให้แก่กรมประมงนำไปเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2509 ( ขอบคุณภาพจากกรมประมง)

วันที่ 25 มีนาคม 2508 พระจักรพรรดิอากิฮิโตเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศมงกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นทรงจัดส่ง ปลานิล มาทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 50 ตัว ความยาวเฉลี่ยตัวละประมาณ 9 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 14 กรัม ในระยะแรกได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ปล่อยลงเลี้ยง ในบ่อดินเนื้อที่ประมาณ 10 ตารางเมตร ในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อเลี้ยงมา 5 เดือนเศษ ปรากฎว่ามีลูกปลาเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่สวนหลวงขุดบ่อขึ้นใหม่อีก 6 บ่อ มีเนื้อที่เฉลี่ยบ่อละประมาณ 70 ตารางเมตร ซึ่งในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงย้ายพันธุ์ปลาด้วย พระองค์เอง จากบ่อเดิมไป ปล่อยในบ่อ ใหม่ทั้ง 6 บ่อ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2508 ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้กรมประมง จัดส่งเจ้าหน้าที่วิชาการมาตรวจสอบการเจริญเติบโตเป็นประจำทุกเดือน

ด้วยปลานิลนี้เป็นปลาที่ เลี้ยงง่าย มีรสชาดดี ออกลูกดก เจริญเติบโตได้รวดเร็ว จึงได้มีพระราชประสงค์ที่จะ ให้ปลาชนิดนี้แพร่ขยายพันธุ์ อันจะเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรของพระองค์ต่อไป ดังนั้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2509 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อปลานิลนี้ว่า "ปลานิล" และได้พระราชทานปลานิล ขนาดยาว 3-5 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว ให้แก่กรมประมงนำไปเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ ที่แผนทดลอง และเพาะเลี้ยง ในบริเวณเกษตรกลาง บางเขน และที่สถานีประมงต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักรอีกรวม 15 แห่ง เพื่อดำเนินการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์พร้อมกัน ซึ่งเมื่อ ปลานิลแพร่ขยายพันธุ์ออกไปได้มากเพียงพอแล้ว จึงได้แจกจ่ายให้แก่ราษฎรนำไปเพาะ เลี้ยงตามความ ต้องการต่อไป ( ที่มา : เอกสารเผยแพร่ กรมประมง )

ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงปลานิลได้ขยายการเลี้ยงไปทั่วประเทศ จนกลายเป็นปลาน้ำจืดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ปริมาณการผลิตมากกว่า 200,000 ตัน ต่อปี ( ปี 2551 ) สร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นวงจรต่าง ๆ ตั้งแต่โรงเพาะฟัก บริษัทผลิตอาหาร เกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้ค้าปัจจัยการผลิต คนจับปลา ห้องเย็น ตลอดจนแม่ค้าในตลาดต่างๆ ขึ้นมากมายอย่างมหาศาล

ประเมินกันว่าความต้องการลูกพันธุ์ปลานิลเพศผู้ของประเทศไทยในปัจจุบัน (ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป) จะมากกว่า 800 ล้านตัว ต่อ ปี ฟาร์มเพาะขนาดใหญ่ในประเทศรวมกันทั้งหมด ก็ยังไม่สามารถผลิตจนเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรได้ ในบางฤดูการผลิต

เมื่อปลานิลกลายเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีขนาดตลาดใหญ่และมีมูลค่าสูง จึงเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตต่างๆ ทั้งภาครัฐนำโดยกรมประมง และภาคเอกชนตั้งแต่โรงเพาะฟัก บริษัทผลิตอาหาร และเกษตรกรผู้เลี้ยง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี โตเร็วและได้ปริมาณเนื้อมากเกิดเป็นปลานิลสายพันธุ์ต่างๆ โดยมีรูปแบบการเลี้ยงหลัก ๆ คือ การเลี้ยงในบ่อดิน และในกระชังตามลำน้ำต่างๆ

โดยธรรมชาติปลานิลเพศผู้จะโตเร็วกว่าเพศเมียมาก ทำให้เกิดความต้องการปลานิลเพศผู้ล้วนๆ ไปเลี้ยงมากกว่าปลานิลที่คละเพศ จึงมีผู้คิดค้นกระบวนการที่ทำให้ปลานิลเพศเมียกลายเป็นปลาเพศผู้ หรือไม่แสดงเพศเมีย ไม่มีไข่ ปลาจะโตเร็วขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีหลายวิธีด้วยกัน

วิธีการเปลี่ยนเพศปลาที่ได้รับความนิยม มีความปลอดภัยและใช้กันแพร่หลายทั่วโลก คือ การแปลงเพศปลานิลโดยการใช้ฮอร์โมนเพศผู้ (17 α Methyltestosterone ) มาผสมอาหารให้ลูกปลาวัยอ่อนที่ถุงไข่แดงเริ่มยุบหมด ในระยะเวลาหนึ่ง จะทำให้ลูกปลาที่ได้รับฮอร์โมนกลายเป็นเพศผู้โดยถาวร กระบวนการนี้มีต้นทุนการผลิตที่สูง จึงทำให้ลูกปลาที่ผลิตได้จะมีราคาสูงกว่าลูกปลานิลคละเพศพอสมควร แต่เมื่อนำมาเลี้ยงเป็นปลาเนื้อจะโตเร็ว และมีความคุ้มค่ากว่าการใช้ปลานิลคละเพศมาก ลูกพันธุ์ปลานิลเพศผู้จึงเป็นที่ต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันประเทศไทยมีฟาร์มผลิตปลานิลและปลาทับทิมแปลงเพศกระจายอยู่ทั่วทุกภาค มีทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งกระบวนการผลิตลูกปลาแปลงเพศในปัจจุบันยังจัดเป็นการผลิตแบบงานฝีมือ ที่ต้องใช้ความชำนาญและความละเอียดของผู้ปฎิบัติเป็นหัวใจสำคัญ ดังนั้นขนาดของฟาร์มจึงไม่มีผลต่อคุณภาพของลูกปลา แต่จะมีผลในด้านปริมาณ ไม่ว่าฟาร์มจะเล็ก หรือใหญ่ จึงสามารถผลิตลูกปลาได้ดีเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับระบบการผลิต ฝีมือของพนักงาน ความละเอียดและเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ตลอดจนเป้าหมายการผลิตว่าต้องการผลิตปลานิลแปลงเพศสำหรับการเลี้ยงปลาในบ่อดิน หรือเลี้ยงในกระชัง (การผลิตสำหรับกระชังจะทำได้ยากกว่า ต้นทุนสูงกว่า)

ภูมิไทยฟาร์ม เป็นฟาร์มผลิตปลานิลเพศผู้ ทางเลือกของเกษตรกรอีกฟาร์มหนึ่งที่ทำการปรับปรุงระบบการผลิตแบบเดิมให้ดีขึ้น โดยการลดความเสี่ยงที่จะทำให้ลูกปลาเปลี่ยนเพศไม่สมบูรณ์ในจุดต่างๆ เช่น มีกระบวนการผลิตอาหารแปลงเพศที่ทันสมัย การอนุบาลแปลงเพศในบ่อออกแบบมาโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ปลาที่โตเร็ว ทนต่อโรค ตลอดจนไม่มีการใช้ยาปฎิชีวนะในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน การผลิต ควบคุมการผลิตโดยผู้มีประสบการณ์การผลิตปลานิลแปลงเพศ เพื่อให้ลูกปลาที่ผลิตได้มีความเป็นเพศผู้สูงที่สุด แข็งแรงโดยธรรมชาติ มีอัตรารอดสูง และเจริญเติบโตได้เร็ว ไม่มีสารตกค้าง เป็นที่ต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศ ตลอดจนห้องเย็นและตลาดส่งออกทั่วโลก

>> ปลานิลขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.40 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.53 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลาทับทิมขนาด 0.35 กรัม ตัวละ 0.60 บาท ขนาด 0.65 กรัม ตัวละ 0.73 บาท โปรดสั่งจองล่วงหน้า <<
blank
>> ปลานิลรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ปลาทับทิมรุ่นลงกระชัง ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำการผลิตครับ ราคาติดต่อ 086-345-3838 <<
blank
>> ไข่ปลาที่มาจาก พ่อ-แม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ แข็งแรง ระบบฟักไข่ไม่มีสารเคมีและยาปฎิชีวนะ จะได้ลูกพันธุ์ ที่มีอัตรารอดสูง และโตเร็ว <<
blank